ตารางทดลองเรียน ฟรี

    ทดลองเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

    ผู้สนใจสามารถแจ้งทดลองเรียน ฟรี โดยไม่มีเงื่อนใขใดๆทั้งสิ้น

    หลักสูตร 
    รายละเอียด 
    สาขาที่เปิดสอน 
    วันเริ่มเรียน 
    สถานะ 
    Speaking
    เพียง 5 ครั้ง สามารถพูดคล่อง   
    จากจิตใต้สำนึก ด้วยสำเนียง 
    ชาวต่างชาติ
    รับรองผล!! (หากพูดไม่ได้สามารถมาเรียนซ้ำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
    เสนานิคม 1, BTS แบริ่ง  24, 25 ก.พ. 2561
    10.00 - 12.00 น.
     
    Speaking เพียง 5 ครั้ง สามารถพูดคล่อง จากจิตใต้สำนึก ด้วยสำเนียง ชาวต่างชาติ 
    รับรองผล!! (หากพูดไม่ได้สามารถมาเรียนซ้ำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
    BTS แบริ่ง
    25 ก.พ. 2561
    13.00 - 15.00 น.

    Master key
    เพียงครั้งแรก ท่านจะเข้าใจ โครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ เพื่อการพูด, เขียนถูกหลักไวยากรณ์
    รับรองผล!! (สามารถมาเรียนซ้ำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
    เสนานิคม 1

    25 ก.พ. 2561
    10.00 - 12.00 น

    English for kids หลักสูตรสำหรับคุณหนูที่ต้องการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นการพูดการฟัง ภาษาอังกฤษและ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เสนานิคม 1, BTS แบริ่ง
    ทุกวันเสาร์
    ป.1-ป.3 เวลา 10.00-12.00 น.
    ป.4-ป.6 เวลา 13.00-15.00 น.